Lietuvos operacinės slaugytojų draugija 

"Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis." – J. V Gėtė


Apie mus

LOSD yra savanoriška, savarankiška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos operacinės slaugytojus. teisinė forma - asociacija.

Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais bei draugijos įstatais.

draugija - ne pelno siekiantis juridinis asmuo.

Draugijos valdyba

Lina Marcinkevičienė (pirmininkė)

Natalja Surgunt (vicepirmininkė)

Jolanta Makauskienė (iždininkė)

Agnė Palilionytė

Viktorija JakubickaMūsų  tikslas


vienyti Draugijos narius, atstovauti ir ginti jų profesinius interesus, spręsti operacinės slaugos mokslo, mokymo ir praktikos problemas Lietuvoje ir integruotis į tarptautinę profesinę veiklą.


Draugijos uždaviniai 

- dalyvauti operacinės slaugytojų profesiniame rengime, organizuoti ir metodiškai vykdyti operacinės slaugytojų kvalifikacijos kėlimo programą;

- aktyviai dalyvauti rengiant ir tvirtinant teisinius dokumentus, reglamentuojančius slaugos sistemos funkcionavimą, įvairių specialybių slaugytojų darbo organizavimą, jų profesinį rengimą ir tobulinimą;

- organizuoti mokslines praktines konferencijas, suvažiavimus, seminarus, pasitarimus. paremti ir finansuoti mokslines praktines komandiruotes;

- skatinti ir paremti pedagoginės ir metodinės literatūros publikavimą;

- skatinti ir paremti slaugos mokslo tyrimus, skelbti slaugytojų mokslo darbus ir pasiekimus konferencijose, suvažiavimuose, mokslinėje spaudoje;

- bendradarbiauti su giminingomis šalies ir užsienio draugijomis bei asociacijomis siekiant pasikeisti patirtimi, kuri reikalinga slaugytojų rengimui ir jų darbo organizavimui;

- reikšti ir ginti draugijos narių interesus;

- kelti ir ugdyti bendrą profesijos dvasią;

- organizuoti draugijos narių poilsį ir laisvalaikį.